Spółka to rodzaj działalności oparty na umowie lub statucie, którego celem jest zazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej. Jak można się domyślić, spółki można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów.

Ze względu na źródło regulacji spółki dzielimy na spółki cywilne unormowane w Kodeksie Cywilnym oraz spółki handlowe ze źródłem w kodeksie spółek handlowych. Ze względu na rodzaj substratu, na którym się opierają, spółki mogą być osobowe lub kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółkę jawną
  • spółkę partnerską
  • spółkę komandytową
  • spółkę komandytowo – akcyjną

Istnieją też spółkami kapitałowe:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
  • spółka akcyjna (S.A.)

SPÓŁKA JAWNA (sp. j.) – jest to osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i zarazem niebędąca inną spółką handlową. Spółka jawna posiada ułomną osobowość prawną, a w skład jej majątku wchodzą majątek osobisty oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

SPÓŁKA PARTNERSKA – spółkę tą tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, oraz w celu wykonywania działalności gospodarczej. Co ważne, wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA (S.K.A.) jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem nie odpowiadającym za zobowiązania spółki.

SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sp. z o.o.) można utworzyć przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczalnym prawnie. Wymaganym kapitałem zakładowym jest 5 tysięcy złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Do powstania tego typu spółki wymagane jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) to rodzaj spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładu założycieli, którzy są współwłaścicielami spółki.